Uw situatie

Wat is Stichting Calpam Pensioenfonds?

Stichting Calpam Pensioenfonds, kortweg SCP, beheert de pensioenen van Calpam medewerkers en zij die hebben gewerkt bij Calpam. Ons doel is een zorgvuldige en kostenefficiënte uitvoering van de pensioenregeling. Daarbij staan het waarborgen van uw pensioen en uw belangen voorop. Stichting Calpam Pensioenfonds is, de naam zegt het al, een stichting. Dat betekent dat we werken zonder winstoogmerk.

Missie
Het fonds voert de pensioenregeling uit van de aangesloten werkgever en kent de pensioenen toe aan de deelnemers op grond van de voor hen geldende pensioenreglementen. Het fonds wil hierbij haar financiële verplichtingen en ambities nu en in de toekomst waarmaken.

Visie
Het bestuur wil zowel voor de gepensioneerden, (gewezen) deelnemers een betrouwbaar pensioenfonds zijn dat op nauwgezette, integere en transparante wijze de pensioenregelingen uitvoert van de aangesloten werkgever. Het bestuur doet dat door toegewijd en op een deskundige competente manier, met voldoende beschikbare tijd, de missie uit te voeren en de opzet van het fonds, binnen de kaders van wet- en regelgeving, zo eenvoudig mogelijk te houden. Het pensioenfonds wil in staat zijn om gepast in te spelen op veranderingen in de sector met toenemende complexiteit in wet- en regelgeving rekening houdend met de aard en omvang van het fonds. Een solvabele en stabiele financiële positie voor nu en in de toekomst is essentieel voor het vertrouwen in het fonds. Het fonds voert daarom een transparant, verantwoord en robuust financieel beleid wat in opzet effectief en makkelijk te doorgronden is. Hierbij streeft het bestuur naar behoud van koopkracht van de verleende pensioenen door het verlenen van toeslagen

Strategie
De strategie van het fonds is uitgewerkt in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) van het pensioenfonds en andere beleidsdocumenten die periodiek worden beoordeeld en herzien. De strategie van het pensioenfonds richt zich bij de uitvoering van de pensioenregeling op de bescherming van de opgebouwde aanspraken, het doen van stabiele uitkeringen, het verlenen van indexatietoeslagen voor behoud van koopkracht en het realiseren van een aanvaardbaar niveau van de uitvoerings- en vermogenskosten.